Privacy verklaring

De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen verwerkt de door u aan de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen verstrekte gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van verwerking persoonsgebonden gegevens

De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen legt alleen die gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) welke nodig zijn ter uitvoering van het donateurschap, verwerking van een eenmalige gift, of afwikkeling van overige begunstigingen. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en projecten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan: stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Postbus 35, 9679 ZG Scheemda. Ook kunt u ons hiervoor een mail sturen naar info@vriendenvanhetozg.nl.

Als u onze digitale nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen kunt u uzelf eenvoudig uitschrijven door middel van een link onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgebonden gegevens

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij zorgen voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze dienstverleners vertrouwelijk behandeld. Met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, sluit de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de bepalingen van de AVG.

Gegevens inzien, of verwijderen; bewaartermijn

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Het verzoek kan ingediend worden per brief of email, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zie hierboven voor de betreffende adressen.
Indien u uw donateurschap, schenkingen of donaties beëindigt, vernietigen wij uw gegevens. 

Adreswijzigingen en andere correcties

Voor adreswijzigingen en andere correcties, of het laten verwijderen van uw gegevens, kunt u een email sturen naar info@vriendenvanhetozg.nl of contact opnemen met ons secretariaat. Wij zullen uw identiteit dan verifiëren aan de hand van enkele vragen.