Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (‘de Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’).

Beveiliging

De Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. De Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij de Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen tenzij anders vermeld.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Vestigingsadres, inschrijvingsnummer K.v.K.

Vestigingsadres:

Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen
Pastorieweg 1
9679 BJ Scheemda 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:

73511323